Short Course Calendar – Stellenbosch

Course Dates

 

 

STELLENBOSCH SKOP 2021

 

Lokaal / Venue :  Venue will be announced at least a week before the course.

SKOP 1 (Afrikaans) 

1, 2 & 3 Junie/June

 

SKOP 1 (English) 

22, 23 & 24 Junie/June

 

SKOP 2 (Afrikaans)

1 & 2 Julie /July

 

SKOP 2 (English) 

27 & 28 Julie / July

 

SKOP 3

3.1 Afrikaans – 3 & 4 Aug

3.1 English – 11 & 12 Aug

3.2  Afrikaans – 17 & 18 Aug

3.2 English – 25 & 26

3.3 Afrikaans – 30 & 31 Aug

3.3 English – 7 & 8 Sept

Eksamen  / Examination –  Afrikaans –  10 Sept / 17 Sept

 

SKOP 4

4.1 – 7 & 8 Oct

4.2 – 21 & 22 Oct

4.3 – 4 & 5 November

4.4 – 18 & 19 November

 

Finale eskamen – oggend / Final Examination morning of 30 November